Политика за поверителност

Настоящият документ установява правилата, които „Големи Дрехи” ЕООД прилага при обработване на личните данни, предоставени от ползвателите (физически лица) на Уебсайт, достъпен на следния интернет адрес: https://golemidrehi.bg/politika-za-poveristelnost

Golemidrehi.bg уважава Вашето право на личен избор и целенасочено го защитава. Golemidrehi.bg публикува този документ с цел да Ви информира за утвърдената политика и практика относно личните данни и начина, по който събира и използва вашата лична информация. Нашият Уебсайт е организиран така, че по принцип да позволява да го посещавате в интернет, без да се легитимирате или да давате каквато и да било лична информация. За да можете лесно да намирате тази Политика, ние Ви осигуряваме достъп до нея, като я поставяме на нашата начална страница и в долната част на всяка уеб страница.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. „Големи Дрехи” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205265613, със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, жк "Люлин", бл.909, вх.В, представлявано от собственика/управителя Анка Големджийска. „Големи Дрехи” ЕООД събира и обработва лични данни на ползвателите във връзка с използването на Уебсайта и осигуряване на предлаганите в Общите условия за ползване на Уебсайта https://golemidrehi.bg продукти при спазване на изискванията на законодателството на Република България, както и на приложимото европейско законодателство.

1.2. Golemidrehi.bg Ви уведомява, че е назначило лице, което да изпълнява функциите на Длъжностно лице по защита на личните данни, към което в качеството Ви на субект на данните имате право да се обръщате по всички въпроси, свързани с обработването на Ваши лични данни, както и с упражняването на Ваши права съгласно националното и европейско законодателство. Към настоящия момент лицето, упражняващо тези функции, е Иван Големджийски, с когото може да се свържете на следния имейл адрес: bazarimg@gmail.com, както и на телефон: 0897-001-762.

1.3. Golemidrehi.bg събира и обработва данните на ползвателите на Уебсайта в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (GDPR) и останалото приложимо българско и европейско законодателство.

1.4. В регистрационната форма, попълвана от ползвателя при регистрацията, както и при попълване на последващи формуляри за извършване на поръчки чрез Уебсайта, и/или при извършване на други действия на Уебсайта, които изискват предоставянето на лични данни, golemidrehi.bg обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4.1. По правило предоставянето на Ваши лични данни при регистрация е доброволно, като следва да имате предвид, че извършването на регистрация в Уебсайта е задължително условие за извършване на една или повече поръчки и е обвързано с изпълнението на поръчките. От своя страна, предоставянето на лични данни за целите на извършване на поръчка и нейното изпълнение от страна на golemidrehi.bg е задължително, за да се направи възможно изпълнението на същата.

1.4.2. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване за маркетингови цели от golemidrehi.bg винаги е доброволно, за което ще бъдете уведомявани във всеки случай на поискване и предоставяне на лични данни за тези цели.

1.4.3. Предоставянето на Ваши лични данни за обработване посредством използване на определени бисквитки, поместени на Уебсайта на golemidrehi.bg, е доброволно. Повече за бисквитките може да научите в нашата "Политика за бисквитки", достъпна на следния адрес: https://golemidrehi.bg/politika-za-biskvitki

1.4.4. Предоставянето на Ваши лични данни, а именно име, фамилия, адрес, телефонен номер, email адрес, IP адрес, за обработване за целите на отговор на отправени по Ваша инициатива запитвания до екипа на golemidrehi.bg посредством функционалностите на онлайн системата на golemidrehi.bg, достъпна на следния адрес: https://golemidrehi.bg/index.php?route=information/contact се третира, както следва:

1.4.4.1. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което е ползвател на услугите на „Големи Дрехи” ЕООД, съответно разполага с потребителски профил в Уебсайта на „Големи Дрехи” ЕООД, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на изпълнението на договора между golemidrehi.bg и ползвателя, с който е свързан отправеното запитване.

1.4.4.2. Предоставянето на лични данни от страна на лице, което към момента не е и съответно не е било ползвател на услугите на golemidrehi.bg, е винаги доброволно, а обработването на предоставените лични данни се извършва за целите на предоставяне на отговор от страна на екипа на golemidrehi.bg, съответно – за предприемане на стъпки по искане на лицето преди сключване на договор, в случай че запитването е от това естество.

1.6. В случаите, в които извършвате поръчка на Уебсайта и когато се изисква извършването на плащане, е възможно да възникне необходимост от предоставяне на допълнителна информация (например номер на банкова карта, банкова сметка и др.) на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги за извършване на плащането съобразно избрания от Вас метод. golemidrehi.bg уведомява своите клиенти, че осъществява дейността си изключително с помощта на оторизирани доставчици за разплащателни (платежни) услуги, а получената и предоставяната информация се обработва в съответствие с утвърдени и приложими стандарти за сигурност на данните.

Golemidrehi.bg Ви уведомява, че няма достъп до, не събира и не обработва информацията, предоставена от Вас на съответния оторизиран доставчик на платежни услуги.

1.7. „Големи Дрехи” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията в Уебсайта, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, които са извън контрола на „Големи Дрехи” ЕООД. При събирането и обработването на личните данни на ползвателите golemidrehi.bg осигурява достатъчна степен на защита, съобразно развитието на информационните технологии, срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

1.8. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните си данни при предоставянето им на https://www.golemidrehi.bg/, както и да поддържат актуални личните данни, които предоставят на golemidrehi.bg, като го уведомяват в подходящ според обстоятелствата срок за настъпило изменение в тях.

II. ДЕФИНИЦИИ

2.1. По смисъла на тази политика и съгласно ЗЗЛД и GDPR „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

2.2. По смисъла на тази политика и съгласно ЗЗЛД и GDPR „обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2.3. По смисъла на тази политика понятието „ползвател“ или „потребител“ включва всяко физическо лице, регистрирано или използващо услугите/продуктите, предлагани от Уебсайта, с цел получаване на информация и възможност за извършване на поръчка чрез Уебсайта, като същото действа в лично качество и извършва действията чрез сайта за задоволяване на лични потребности или действа в качеството на законен/ доброволен представител на друго лице, включително на юридическо лице и извършва действията чрез сайта за целите на осъществяваната от това лице стопанска и/ или нестопанска дейност.

III. ЦЕЛИ НА СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

3.1. Golemidrehi.bg събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта при наличие на поне едно, предвидено в приложимата нормативна уредба, основание за това, а именно:

3.1.1. Ползвателят е дал изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели;

Golemidrehi.bg Ви уведомява, че не приема каквито и да било заявки за продажба, не обслужва и не обработва/съхранява лични данни на ползватели, които не са навършили 18 години.

3.1.1.2. Golemidrehi.bg Ви уведомява, че когато обработването на лични данни се основава на съгласие, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време, като следва да имате предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Това право може да упражните чрез недвусмислено изявление, за целите на което може да използвате поместените на съответните места в Уебсайта заявления за оттегляне на съгласие (включително, но не само опцията за оттегляне на съгласие чрез потребителския панел, достъпен във Вашия профил, възможностите за отписване при получаване на известия и др.).

3.1.2. Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който ползвателят е страна (например при извършване на поръчка чрез Уебсайта), или за предприемане на стъпки по искане на ползвателя преди сключването на договор;

3.1.3. Обработването е необходимо за спазването или изпълнението на законово задължение, което се прилага спрямо golemidrehi.bg;

3.1.4. Обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на ползвателя или на друго физическо лице;

3.1.5. Обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на https://www.golemidrehi.bg/ или на трето лице, на което се разкриват данните;

3.1.6. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на golemidrehi.bg или на трета страна, на която се разкриват данните, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни.

3.2. Golemidrehi.bg заявява, че ще използва доброволно предоставените от Вас лични данни единствено за целите на изпълнението на извършената от Вас поръчка (съгл. т. 3.1.2. по-горе), както и за тези, с които Вие изрично и доброволно сте се съгласили чрез извършване на действие на Уебсайта на golemidrehi.bg (съгл. т. 3.1.1. по-горе), което недвусмислено показва изразеното от Вас съгласие (например чрез отбелязване на поле за съгласие за получаване на промоционални, информативни и/или рекламни материали за нови услуги и др., както и за използването на бисквитки и извършването на статистика на посещенията в Уебсайта.

3.3. Golemidrehi.bg събира и обработва лични данни на ползвателите на Уебсайта за изпълнение на една или повече от долуизброените цели, приложими в съответния случай:

3.3.1. За извършване на всички съпътстващи дейности, необходими за изпълнението на договор, сключен между ползвателя и Golemidrehi.bg, както и за предприемане на действия във връзка с предлагани продукти от страна на Golemidrehi.bg по искане на ползвателя преди сключването на такъв договор;

3.3.2. За осъществяване на комуникация между ползвателя и golemidrehi.bg във връзка с въпроси, възникнали по повод предлагани продукти от страна на golemidrehi.bg;

3.3.3. За отправяне на искания, уведомления, отзиви и други, даващи възможност за оценка на качеството на предоставени от Golemidrehi.bg услуги (обратна връзка);

3.3.4. За изпращане на уведомления за изтичащ период на сключен/и между ползвателя и golemidrehi.bg договор/и;

3.3.5. За уведомяване на ползвателя за предоставяне от страна на golemidrehi.bg на нови продукти и услуги, както и условията, при които това се извършва;

3.3.6. За изпращане на информативни материали, подготвени от Golemidrehi.bg, съдържащи актуална информация за текущи и/или предстоящи промоции, изгодни оферти и други подобни.

3.4. Golemidrehi.bg декларира, че събраните лични данни не се обработват допълнително по начин, несъвместим с целите на събирането и обработването им.

3.5. Събраните и обработвани от Golemidrehi.bg лични данни могат да бъдат разкривани на ползвателя, за когото се отнасят, а на трети лица (получатели) – само в случаите, предвидени и допустими от българското или европейското законодателство.

3.5.1. В тази връзка Golemidrehi.bg Ви уведомява, че Вашите лични данни се обработват единствено от оправомощени за това служители, определени от Управителя на „Големи Дрехи” ЕООД съобразно трудовите им функции.

3.6. Golemidrehi.bg съхранява събраните лични данни и ги поддържа във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица, за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. След постигане целта на обработване на личните данни Golemidrehi.bg ги съхранява само в предвидените в закон случаи. В случаи, в които срокът за съхранение е нормативно определен, Golemidrehi.bg съхранява данните до изтичането на този срок.

IV. ПРАВА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

4.1. Всеки ползвател има следните права: право да се изиска от Golemidrehi.bg достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с ползвателя, или право да се направи възражение срещу обработването, право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за ползвателя или по подобен начин го засяга в значителна степен, както и правото на преносимост на данните. Golemidrehi.bg полага грижи за осигуряване спазването на тези права при съобразяване с приложимите нормативни изисквания.

4.2. По-специално правото на възражение може да се упражнява в следните случаи:

4.2.1. Когато обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, предоставени на Golemidrehi.bg;

4.2.2. Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Golemidrehi.bg или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на ползвателя, които изискват защита на личните данни.

4.2.3. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, включително чрез извършване на профилиране, доколкото последното е свързано с директния маркетинг.

4.3. Правата по настоящия раздел могат да бъдат упражнявани по всяко време чрез директен контакт с Golemidrehi.bg, като за целта ползвателят следва да изпрати нарочно изявление, което да изхожда от имейл адреса му, предоставен на Golemidrehi.bg при регистрацията на ползвателя, на следния имейл адрес: stringmenbg@gmail.com, както и на посочения в т. 1.2. по-горе имейл адрес за контакт с длъжностното лице за защита на личните данни, което в рамките на 5 работни дни се задължава да отговори на отправените запитвания.

4.4. В случай на отправено искане за упражняване на някое от гореизброените права на ползвателя и при наличие на основателни опасения във връзка със самоличността на същия, Golemidrehi.bg може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на ползвателя.

4.5. Във връзка с предоставеното право на изтриване Golemidrehi.bg Ви уведомява, че след получаване на изявление от ползвател по посочения в т. 4.3. начин и в случай, че не съществува законово основание, което задължава Golemidrehi.bg да продължи да съхранява и/или обработва Вашите лични данни, ще извършим действия по заличаването им в най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на изявление в посочения смисъл.

4.6. В случай, че ползвателите смятат, че със своите действия Golemidrehi.bg нарушава техни законови права, те могат да се обърнат към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имат право да подадат жалба, в която да изложат своите оплаквания.

V. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА НУЖДИТЕ НА УСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

5.1. Golemidrehi.bg си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика и действащите правила на национални и/ или международни организации, към които https://www.golemidrehi.bg/ се е присъединило, да разрешава спорове относно собствеността върху акаунт в случай на отправено искане от заинтересована страна. В тези случаи приложими се явяват следните правила:

5.1.1. Golemidrehi.bg по подразбиране счита за собственик на акаунта титуляра на имейл адреса, от който е създаден потребителски профил. Всяко лице, имащо право на достъп до този имейл, се счита за собственик на акаунта.

5.2. Golemidrehi.bg декларира, че събраните лични данни в рамките на процедура по установяване на собствеността, съгласно посоченото в настоящия раздел, ще се използват единствено за целите на провеждането на същата процедура и няма да се използват за допълнителни цели освен при наличие на отделно основание, въз основа на което такова допълнително обработване би било законосъобразно.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Контролен орган, следящ за спазването на настоящата Правила за поверителност на Golemidrehi.bg, е Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, имейл: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg

6.2. Golemidrehi.bg си запазва правото периодично да актуализира настоящата Политика. В случай, че извършените промени изискват това, Golemidrehi.bg следва да получи допълнително съгласие на ползвателя, съобразено с тези промени. При настъпването на съществени промени в тази Политика, Golemidrehi.bg ще Ви уведоми, като постави предупреждение на заглавната страница на този уеб сайт.

6.3. Настоящата Правила за поверителност на Golemidrehi.bg е утвърдена от управителя на дружеството „Големи Дрехи” ЕООД и е в сила, считано от 01.02.2021 г.

Настоящата Политика е неразделна част от Общите условия на Golemidrehi.bg